اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی صنایع فلزی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2069 رسم فني 4 اصلی 1 1 1 3
2072 هيدروليك اصلی 2 0 2 0
2074 کارگاه تراشکاری اصلی 0 1 0 4
2079 ت-برش3 تخصصی 3 0 3 0
2080 كارگاه برش3 تخصصی 0 2 0 6
2092 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
مجموع واحدها 20
ترم دوم 2061 فيزيك مكانيك پایه 2 0 2 0
2064 رياضي عمومی1 پایه 3 0 3 0
2068 زبان فني تخصصی 2 0 2 0
2070 رسم فني5 اصلی 1 1 1 3 2069
2073 آز-هيدروليك اصلی 0 1 0 2
2075 علم مواد اصلی 2 0 2 0
2077 ت-جوش برق تخصصی 1 0 1 0
2078 كارگاه جوش برق تخصصی 0 2 0 6
2081 كارگاه برش4 تخصصی 0 2 0 6 2080
9122 تربيت بدني عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم سوم 2062 آز.فيزيك حرارت پایه 0 1 0 2
2063 فيزيك حرارت پایه 2 0 2 0
2065 استاتيك اصلی 3 0 3 0 2061
2071 رياضي عمومی2 اصلی 2 0 2 0 2064
2076 كاربردكامپيوتردرصنايع فلزي اصلی 1 1 1 3
2082 ت-جوش زير پودري تخصصی 1 0 1 0 2077
2086 طراحي مصنوعات فلزي تخصصی 1 1 1 3 2070
2087 طراحي قيد وبند تخصصی 1 1 1 3 2070
9108 اخلاق اسلامي عمومی 2 0 2 0
9126 كارآفريني عمومی 1 2 2 2
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 2066 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 2065
2067 آز مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2
2083 كارگاه جوش زير پودري تخصصی 0 1 0 4
2084 تست مخرب وغير مخرب تخصصی 2 0 2 0
2085 پوشش دادن فلزات تخصصی 2 0 2 0 2075
2088 شكل دادن فلزات تخصصی 2 0 2 0
2089 آز تست جوش تخصصی 0 1 0 2 2084
2090 پرو‍‍ژه عملي تخصصی 0 2 0 6
2091 كارآموزي تخصصی 0 2 0 240 50واحد
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 75
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
20 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 8 واحد پایه /


مراکزی که رشته کاردانی صنایع فلزی در آنها دایر است: