اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی نقشه برداری-نقشه برداری

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2330 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
2331 مباني زمين شناسي و ژئومورفولوژي پایه 2 0 2 0
2332 برنامه نويسي کامپيوتر پایه 1 1 1 4
2333 فيزيک نور پایه 2 0 2 0
2338 کارگاه محاسبه و ترسيم (3) اصلی 0 1 0 4 2348
2348 نقشه برداري عمومي (2) تخصصی 2 0 2 0
2349 عمليات نقشه برداري عمومي (2) تخصصی 0 1 0 4 2348
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 22
ترم دوم 2334 رياضي کاربردي اصلی 2 0 2 0
2339 کارگاه محاسبه و ترسيم (4) اصلی 0 1 0 4
2342 نقشه برداري مسير تخصصی 2 0 2 0
2343 عمليات نقشه برداري مسير تخصصی 0 1 0 4 2342
2350 ژئودزي (1) تخصصی 2 0 2 0 2339
2351 عمليات ژئودزي (1) تخصصی 0 1 0 4 2350
2355 کارئوگرافي تخصصی 2 0 2 0
2356 عمليات کارئوگرافي تخصصی 0 1 0 4 2355
2357 تکنولوژي و تنظيم دستگاههاي نقشه برداري (1) تخصصی 1 1 1 4
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 16
ترم سوم 2337 کاربرد رايانه در نقشه برداري اصلی 1 2 1 6
2340 کارگاه محاسبه و ترسيم (5) اصلی 0 1 0 4 2354
2344 فتوگرامتري (1) تخصصی 2 0 2 0
2345 عمليات فتوگرامتري (1) تخصصی 0 1 0 4 2344
2354 تعيين موقعيت نسبت به اجرام سماوي تخصصی 1 1 1 4
2358 تکنولوژي وتنظيم دستگاههاي نقشه برداري (2) تخصصی 1 1 1 4
2359 اتوماسيون درنقشه برداري تخصصی 1 1 1 4
2360 کاداستر تخصصی 2 0 2 0
2361 هيدروگرافي تخصصی 2 0 2 0
2362 نقشه برداري زيرزميني تخصصی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 21
ترم چهارم 2335 تئوري خطاها اصلی 2 0 2 0
2336 زبان فني اصلی 2 0 2 0
2341 کارگاه محاسبه و ترسيم (6) اصلی 0 1 0 4 2352
2346 فتوگرامتري (2) تخصصی 2 0 2 0
2347 عمليات فتوگرامتري (2) تخصصی 0 1 0 4 2346
2352 ژئودزي (2) تخصصی 2 0 2 0
2353 عمليات ژئودزي (2) تخصصی 0 1 0 4 2352
2363 کارورزي تخصصی 0 2 0 240
2364 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
9126 کارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده و جمعيت عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 79
9 واحد پایه / 13 واحد اصلی / 39 واحد تخصصی / 16 واحد عمومی / 2 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی نقشه برداری-نقشه برداری در آنها دایر است:


ردیف استان نام