اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی دروس پایه و عمومی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
1292 ریاضی عمومی1 پایه 3 0 3 0
1293 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0
1294 رياضي کاربردي اصلی 2 0 2 0 1292
1295 آمار و احتمالات اصلی 2 0 2 0 1292
1300 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1317 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
1357 رياضيات و مقدمات آمار پایه 3 0 3 0
1358 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1359 آزمايشگاه فيزيک عمومي پایه 0 1 0 2 1358
1371 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1681 ریاضی عمومی1 پایه 3 0 3 0
1682 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1683 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0 1682
1697 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
1699 رياضي کاربردي تخصصی 2 0 2 0 1681
1711 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
1927 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0
1928 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 1927
1929 ریاضی عمومی1 پایه 3 0 3 0
1930 ریاضی عمومی 2 پایه 2 0 2 0 1931
1939 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
1955 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0 1942
1957 رياضي عمومی1 پایه 3 0 3 0
1958 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0 1957
1959 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 1958
1960 فیزیک حرارت پایه 2 0 2 0 1957
1961 آزمایشگاه فیزیک حرارت پایه 0 1 0 2 1960
1962 ریاضی عمومی 2 اصلی 2 0 2 0 1957
1973 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1985 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
2061 فيزيك مكانيك پایه 2 0 2 0
2062 آز.فيزيك حرارت پایه 0 1 0 2
2063 فيزيك حرارت پایه 2 0 2 0
2064 رياضي عمومی1 پایه 3 0 3 0
2068 زبان فني تخصصی 2 0 2 0
2071 ریاضی عمومی 2 اصلی 2 0 2 0 2064
2092 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
3065 رياضي عمومی1 پایه 3 0 3 0
3066 ریاضی عمومی 2 پایه 3 0 3 0 3065
3070 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
3385 آمار واحتمالات مهندسی جبرانی 3 0 3 0
3387 رياضي عمومی1 پایه 3 0 3 0
6101 ریاضی عمومی 2 پایه 3 0 3 0
6102 معادلات ديفرانسيل پایه 3 0 3 0 6101
6103 آمار و احتمالات مهندسي پایه 3 0 3 0
6115 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0
6437 رياضي عمومي (2) پایه 3 0 3 0
6438 محاسبات عددي پایه 2 0 2 0 3385
6500 معادلات ديفرانسيل کاربردي پایه 2 0 2 0
6501 رياضيات مهندسي کاربردي پایه 3 0 3 0
6502 آمار و احتمالات کاربردي پایه 2 0 2 0
6503 محاسبات عددي پایه 2 0 2 0
6514 زبان تخصصي اصلی 2 0 2 0
7030 آمار و احتمالات پایه 3 0 3 0
7031 ریاضی کاربردی پایه 3 0 3 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9121 تربیت بدنی 2 عمومی 0 1 0 2
9122 تربیت بدنی 1 عمومی 0 1 0 2
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
9126 كارآفريني و پروژه عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 152
مجموع کل واحدها 152
81 واحد پایه / 16 واحد اصلی / 22 واحد تخصصی / 3 واحد جبرانی / 30 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی دروس پایه و عمومی در آنها دایر است: