اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی سخت افزار کامپیوتر

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1324 رياضيات عمومي پایه 3 0 3 0
1328 نقشه کشي صنعتي اصلی 1 1 1 3
1330 مدارهاي منطقي کامپيوتر اصلی 3 0 3 0
1331 آزمايشگاه مدارهاي منطقي کامپيوتر اصلی 0 1 0 3 1330
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 اخلاق اسلامی (آئین زندگی) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9120 تربيت بدني (1) عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 1326 فيزيک الکتريسيته پایه 2 0 2 0
1327 آزمايشگاه فيزيک الکتريسيته پایه 0 1 0 2 1326
1329 برنامه سازي کامپيوتر (1) اصلی 3 0 3 0 1324
1332 مدارهاي الکتريکي اصلی 3 0 3 0 1326
1334 زبان تخصصي اصلی 2 0 2 0 9101
1336 معماري کامپيوتر اصلی 3 0 3 0 1330
1339 آزمايشگاه معماري کامپيوتر اصلی 0 1 0 3 1336
1341 رياضيات کاربردي اصلی 3 0 3 0 1324
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1325 آمار و احتمالات پایه 3 0 3 0 1324
1333 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي اصلی 0 1 0 3 1332
1335 کارگاه عمومي برق اصلی 0 1 0 3
1337 الکترونيک اصلی 3 0 3 0 1332
1340 کارگاه کامپيوتر اصلی 0 2 0 8 1329
1342 ريزپردازنده تخصصی 3 0 3 0 1336
1343 آزمايشگاه ريزپردازنده تخصصی 0 1 0 3 1342
9126 کارآفرینی وپروژه عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1338 آزمايشگاه الکترونيک اصلی 0 1 0 3 1337
1344 اصول اندازه گيري الکترونيکي تخصصی 2 0 2 0 1337
1345 دستگاههاي جانبي تخصصی 2 0 2 0 1342
1346 آزمايشگاه دستگاههاي جانبي تخصصی 0 1 0 3 1345
1347 پروژه سخت افزار تخصصی 0 3 0 0 1342
1348 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
1349 کاربرد مخابرات در کامپيوتر تخصصی 3 0 3 0 1337
1350 اصول تولیدات مدارات چاپی انتخابی 2 0 2 0
1351 کارگاه اصول تولیدات مدارات چاپی انتخابی 0 1 0 3
1356 اصول شبکه هاوسیستم ها ی کامپیوتر انتخابی 3 0 0 0 1347
9371 کارآموزی (1) تخصصی 0 1 0 120
9372 کارآموزی (2) تخصصی 0 1 0 120
مجموع واحدها 22
مجموع کل واحدها 79
9 واحد پایه / 29 واحد اصلی / 16 واحد عمومی / 19 واحد تخصصی / 6 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی سخت افزار کامپیوتر در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
2 گیلان آموزشکده فنی رشت - شهید چمران