اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی حسابرسی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3179 حسابداری خدماتی و بازرگانی پایه 2 1 2 2
3180 اقتصاد خرد پایه 3 0 3 0
3182 حقوق بازرگانی پایه 2 0 2 0
3183 مبانی سازمان و مدیریت پایه 2 0 2 0
3189 اصول حسابرسی اصلی 1 1 1 2 حسابداری خدماتی وبازرگانی
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم دوم 3181 اقتصاد کلان پایه 3 0 3 0 اقتصاد خرد
3184 رایانه وکاربردآن درحسابداری اصلی 1 2 1 4 حسابداری خدماتی وبازرگانی
3185 حسابداری شرکت های غیرسهامی اصلی 2 1 2 1 حسابداری خدماتی وبازرگانی
3187 ریاضیات وکاربردآن درحسابداری اصلی 1 1 1 2
3228 حسابرسی دولتی تخصصی 1 1 1 2 اصول حسابرسی
3229 حسابرسی داخلی تخصصی 1 1 1 2 اصول حسابرسی
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 1 1
مجموع واحدها 19
ترم سوم 3186 حسابداری بهای تمام شده (1) اصلی 2 1 2 2 حسابداری شرکت های غیرسهامی
3188 روشهای آماری اصلی 1 1 1 2 ریاضیات وکاربردآن درحسابداری/ آمارمقدماتی
3190 مدیریت اسنادوگزارش نویسی مالی اصلی 1 1 1 2 فارسی/مبانی سازمان ومدیریت
3192 زبان تخصصی تخصصی 2 0 2 0 زبان خارجی
3193 مدیریت مالی تخصصی 2 1 2 2 حسابداری شرکت های غیرسهامی
3194 حسابداری شرکت های سهامی تخصصی 1 1 1 2 حسابداری شرکت های غیرسهامی
3227 حسابرسی مالی تخصصی 2 1 2 2 اصول حسابرسی
9126 کارآفرینی عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 3191 سیستم رایانه ای حسابداری اصلی 2 1 2 2 رایانه وکاربرد آن در حسابداری
3230 حسابرسی مالیاتی تخصصی 1 1 1 2 حسابرسی مالی
3231 حسابرسی فناوری اطلاعات تخصصی 1 1 1 2 حسابرسی مالی
3232 حسابرسی عملیاتی تخصصی 2 1 2 2 حسابرسی مالی
3233 پروژه (ویژه گرایش حسابرسی) تخصصی 0 1 0 3 پس از 50 واحد
3234 کارورزی (ویژه گرایش حسابرسی) تخصصی 0 2 0 240 نیمسال آخر
9128 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 1
مجموع واحدها 15
مجموع کل واحدها 73
دروس اختیاری 9129 آشنایی با فرهنگ وارزش های دفاع مقدس انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
13 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 16 واحد عمومی / 24 واحد تخصصی / 2 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی حسابرسی در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی