اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی حسابداری بازرگانی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3065 رياضي عمومي (1) پایه 3 0 3 0
3068 کليات حقوق اصلی 2 0 2 0
3074 اقتصاد خرد تخصصی 3 0 3 0
3076 اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي اصلی 2 0 2 0
3077 سرپرستي سازمان اصلی 2 0 2 0
3078 حسابداري صنعتي (1) تخصصی 3 0 3 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 26
ترم دوم 3066 رياضي عمومي (2) پایه 3 0 3 0 3065
3069 حقوق تجارت اصلی 2 0 2 0 3068
3079 حسابداري صنعتي (2) تخصصی 3 0 3 0 3078
3081 حسابداري شرکتهاي (1) تخصصی 3 0 3 0
3084 حسابداري دولتي(1) تخصصی 3 0 3 0 3076
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 16
ترم سوم 3067 روشهاي آماري پایه 2 1 2 3
3070 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
3072 کاربردکامپيوتر در حسابداري(2) اصلی 1 1 1 4
3075 اقتصاد(2) (کلان) اصلی 3 0 3 0 3074
3080 حسابداري مالياتي تخصصی 2 0 2 0 3069
3082 حسابداري شرکتهاي (2) تخصصی 3 0 3 0 3081
مجموع واحدها 15
ترم چهارم 3071 مديريت مالي اصلی 3 0 3 0 3085
3073 کاربردکامپيوتر در حسابداري(3) اصلی 1 1 1 4 3072
3083 حسابرسي (1) تخصصی 3 0 3 0 3082
3085 حسابداري مالي تخصصی 3 0 3 0 3082
3086 پروژه مالي تخصصی 0 1 0 4 3085
3088 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
مجموع کل واحدها 76
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی انتخابی 0 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 29 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 0 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی حسابداری بازرگانی در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی دختران مراغه
2 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی پسران سراب
3 آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی
4 اردبیل آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی
5 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
6 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
7 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی
8 خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام
9 فارس آموزشکده فنی آباده - امام خمینی
10 کردستان آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه
11 کردستان آموزشکده فنی پسران سقز
12 گیلان آموزشکده فنی رشت - شهید چمران
13 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم