اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی طراحی و نقشه کشی صنعتی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2368 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0
2369 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 2368
2370 ریاضی عمومی 1 پایه 3 0 3 0
2379 گرافیک هنری اصلی 1 1 1 4
2383 نقشه کشی تخصصی 1 تخصصی 1 2 1 6
2392 هندسه ترسیمی صنعتی 3 تخصصی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 4 0
9107 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومی 2 0 2 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 19
ترم دوم 2371 ریاضی عمومی 2 پایه 2 0 2 0 2370
2372 استاتیک اصلی 3 0 3 0 2368
2375 علم مواد اصلی 2 0 2 0
2376 هیدرولیک و پنوماتیک اصلی 2 0 2 0
2378 سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه اصلی 2 1 2 3
2384 نقشه کشی تخصصی 2 تخصصی 1 2 1 6 2383
2389 طراحی به کمک کامپیوتر 1 تخصصی 1 1 1 4
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم سوم 2373 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 2372
2374 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2 2373
2380 گرافیک صنعتی اصلی 2 0 2 0 2371-2372
2385 نقشه کشی تخصصی 3 تخصصی 1 2 1 6 2384
2387 طراحی قالب 1 تخصصی 1 1 1 4 2385
2390 طراحی به کمک کامپیوتر 2 تخصصی 1 1 1 4 2389
2393 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9128 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 2377 زبان فنی اصلی 2 0 2 0 9101
2381 طراحی قید و بندها تخصصی 1 1 1 4 2387
2382 اجزای ماشین (3) تخصصی 2 0 2 0
2386 نقشه کشی تخصصی 4 تخصصی 1 2 1 6 2385
2388 طراحی قالب 2 تخصصی 1 1 1 4 2387
2391 تکنولوژی و کارگاه قالب تخصصی 1 1 1 4 2373
2394 کار آموزی تخصصی 0 2 240 0 2385
9126 کارآفرینی عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 18
مجموع کل واحدها 75
8 واحد پایه / 19 واحد اصلی / 32 واحد تخصصی / 16 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی طراحی و نقشه کشی صنعتی در آنها دایر است: