اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی نرم افزار کامپیوتر

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1292 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
1301 آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيکي پایه 0 1 0 2
1304 برنامه سازي پيشرفته (1) تخصصی 2 1 2 4
1313 مباني اينترنت تخصصی 0 1 0 2
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 17
ترم دوم 1293 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0
1294 رياضي کاربردي اصلی 2 0 2 0 1292
1295 آمار و احتمالات اصلی 2 0 2 0 1292
1302 سيستم عامل (2) تخصصی 2 0 2 0
1303 کارگاه سيستم عامل (2) تخصصی 0 1 0 3 1302
1308 برنامه سازي پيشرفته (2) تخصصی 2 1 2 4 1304
1314 ساختمان داده ها تخصصی 2 1 2 4 1304
1321 محيط هاي چندرسانه اي انتخابی 1 1 1 3
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم سوم 1298 مباني الکترونيک اصلی 2 0 2 0
1299 کارگاه مباني الکترونيک اصلی 0 1 0 4 1298
1300 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1305 شبکه هاي محلي کامپيوتري تخصصی 2 0 2 0 1303-1302
1306 کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري تخصصی 0 1 0 3 1305
1307 زبان ماشين و اسمبلي تخصصی 2 1 2 3 1304
1309 مباني مهندسي نرم افزار تخصصی 2 0 2 0
1312 ذخيره و بازيابي اطلاعات تخصصی 3 0 3 0 1308
1317 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0 ترم 3 به بعد
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 1296 شيوه ارائه اصلی 1 0 1 0
1297 سخت افزار کامپيوتر (2) اصلی 2 1 2 3 1298
1310 پايگاه داده ها تخصصی 2 0 2 0 1312
1311 آزمايشگاه پايگاه داده ها تخصصی 0 1 0 2 1310
1315 برنامه نويسي مبتني بروب تخصصی 1 1 1 3 1313
1316 مباحث ويژه تخصصی 1 1 1 2
1318 پروژه تخصصی 0 2 0 96 ترم آخر
1320 کارآموزي تخصصی 0 2 0 0 گذراندن تعداد واحد
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 18
مجموع کل واحدها 74
دروس اختیاری 1322 نرم افزارهاي رياضي و آمار انتخابی 1 1 1 3
1323 گرافيک کامپيوتري انتخابی 1 1 1 3
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با ف.و ا. دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 8
6 واحد پایه / 39 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 11 واحد اصلی / 6 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی نرم افزار کامپیوتر در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی دختران مراغه
2 آذربایجان شرقی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
3 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی پسران سراب
4 آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی
5 آذربایجان غربی دانشکده فنی شماره 1 ارومیه - شهید قاضی طباطبایی
6 اصفهان دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان
7 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
8 البرز  آموزشکده فنی دختران کرج -17شهریور
9 البرز آموزشکده فنی کرج - شهید بهشتی
10 تهران دانشکده فنی شهید شمسی پور
11 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
12 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی
13 خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام
14 خراسان رضوی آموزشکده فنی سبزوار (امام خمینی)
15 خراسان رضوی دانشکده فنی مشهد - شهید منتظری
16 خراسان رضوی آموزشکده فنی پسران نیشابور
17 فارس آموزشکده فنی آباده - امام خمینی
18 فارس آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا
19 کردستان آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه
20 کردستان آموزشکده فنی پسران سقز
21 گیلان آموزشکده فنی رشت - شهید چمران
22 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم