اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1472 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
1474 فيزيک الکتريسته و مغناطيس پایه 3 0 3 0
1475 آزمايشگاه فيزيک الکتريسته و مغناطيس پایه 0 1 0 2 1474
1476 مباني کامپيوترو برنامه سازي پایه 1 1 1 3
1496 گرافيک کامپيوتري انتخابی 1 1 1 2
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 17
ترم دوم 1473 آمار و احتمالات پایه 3 0 3 0 1472
1478 ساختمان داده ها اصلی 2 1 2 2 1476
1479 سيستم هاي عامل مديريت شبکه اصلی 2 0 2 0 1476
1484 آزمايشگاه سيستم هاي عامل مديريت شبکه اصلی 0 1 0 2 1479
1486 مباني فناوري اطلاعات تخصصی 2 1 2 2
1488 محيط هاي چندرسانه اي تخصصی 2 1 2 2
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1477 زبانهاي برنامه نويسي وب اصلی 2 1 2 2
1480 تجزيه و تحليل سيستمها اصلی 2 1 2 2 1478
1481 آزمايشگاه پايگاه داده ها اصلی 0 1 0 2 1482
1482 پايگاه داده ها اصلی 3 0 3 0 1478
1483 شبکه هاي کامپيوتري اصلی 2 0 2 0 1478
1485 آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري اصلی 0 1 0 2 1483
1495 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0 9101
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0 از ترم 3
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 1487 مهندسي فناوري اطلاعات تخصصی 2 1 2 2 1483
1489 تجارت الکترونيکي تخصصی 2 1 2 2 1483
1490 پروژه تخصصی 0 3 0 144 ترم آخر
1491 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240 گذراندن واحد
1492 طراحي وپياده سازي کتابخانه الکترونيکي تخصصی 2 1 2 2 گذراندن 30 واحد
1493 مستندسازي تخصصی 1 0 1 0 1480
1494 مباحث ويژه تخصصی 2 0 2 0
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2 ترم 4
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 74
دروس اختیاری 1497 مهندسي اينترنت انتخابی 1 1 1 2
1498 هوش مصنوعي انتخابی 1 1 1 2
1499 شبيه سازي کامپيوتري انتخابی 1 1 1 2
1500 اشنايي با مباني امنيت شبکه انتخابی 1 1 1 2
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 12
12 واحد پایه / 12 واحد انتخابی / 18 واحد عمومی / 19 واحد اصلی / 25 واحد تخصصی /


مراکزی که رشته کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 تهران دانشکده فنی شهید شمسی پور
2 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
3 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی
4 خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام