اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی مربی کودک

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3089 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
3092 جامعه شناسي عمومي اصلی 2 0 2 0
3093 کليات روش ها و فنون تدريس اصلی 3 0 3 0
3099 روانشناسي رشد تخصصی 2 0 2 0
3100 برنامه ريزي در دوره پيش ازدبستان تخصصی 2 0 2 0
3101 آموزش هنر، نقاشي و کاردستي تخصصی 1 2 1 3
3104 زبان آموزی 2 0 2 0
3105 حقوق کودک تخصصی 1 0 1 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 35
ترم دوم 3090 شیمی 2 پایه 2 0 2 0
3091 آزمایشگاه شیمی پایه 0 1 0 2
3094 سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی اصلی 2 0 2 0
3095 روانشناسي تربيتي اصلی 2 0 2 0
3096 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي پایه 2 0 2 0
3108 اصول و تئوری بازیها تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 11
ترم سوم 3097 آمارعمومي اصلی 2 0 2 0
3098 کودکان استثنايي اصلی 2 0 2 0
3102 تغذيه کاربردي تخصصی 1 1 1 4
3103 آموزش مفاهيم (1) (علوم تجربي، اجتماعي) اصلی 1 1 1 4
3106 آموزش عملي (1) تخصصی 0 2 0 3
3107 ادبيات کودکان و نمايش هاي خلاق تخصصی 2 1 2 4
3109 شروع خواندن و نوشتن تخصصی 1 1 1 4
3116 مديريت در مراکز آموزش پيش از دبستان تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 3110 آموزش عملي (2) تخصصی 0 2 0 3
3111 حرکات ورزشي و سرودهاي خاص کوکان تخصصی 1 2 1 3
3113 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
3114 بازيها و اسباب بازيها تخصصی 0 2 0 3
3115 آموزش مفاهیم 2 تخصصی 2 0 2 0
3117 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
مجموع کل واحدها 81
8 واحد پایه / 15 واحد اصلی / 34 واحد تخصصی / 2 واحد / 22 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی مربی کودک در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی
2 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
3 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی