اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1681 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
1682 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1686 الکترونيک عمومي اصلی 3 0 3 0
1690 آزمايشگاه اندازه گيري الکتريکي اصلی 0 1 0 3
1696 کارگاه ورق کاري و جوشکاري اصلی 0 1 0 4
1700 ايمني در برق تخصصی 1 0 1 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 17
ترم دوم 1683 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0 1682
1684 تحليل مدارهاي الکتريکي اصلی 3 0 3 0 1681
1687 آزمايشگاه الکترونيک عمومي اصلی 0 1 0 3 1686
1688 الکترونيک صنعتي اصلی 3 0 3 0 1686
1698 مکانيک کاربردي اصلی 2 0 2 0 1682
1701 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي (1) تخصصی 0 1 0 3
1709 کارگاه سيم پيچي (1) تخصصی 0 1 0 4
1714 روشنايي فني انتخابی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1685 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي اصلی 0 1 0 3 1684
1691 هيدروليک و پنوماتيک اصلی 2 0 2 0 1682
1693 کاربرد رايانه در برق اصلی 1 1 1 3 1685
1694 مباني ديجيتال اصلی 2 0 2 0 1686
1697 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
1699 رياضي کاربردي تخصصی 2 0 2 0 1681
1702 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي (2) تخصصی 0 1 0 3 1701
1703 ماشين هاي الکتريکي سه فاز تخصصی 2 0 2 0 1683
1706 کنترل صنعتي تخصصی 2 0 2 0 1694
1711 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
1718 کارگاه تاسيسات الکتريکي انتخابی 0 2 0 3
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 1689 آزمايشگاه الکترونيک صنعتي اصلی 0 1 0 3 1686
1692 آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک اصلی 0 1 0 2 1691
1695 آزمايشگاه ديجيتال اصلی 0 1 0 3 1694
1704 ماشين هاي الکتريکي مخصوص تخصصی 2 0 2 0 1703
1705 مباني سيستم هاي قدرت تخصصی 2 0 2 0 1703
1707 آزمايشگاه کنترل صنعتي تخصصی 0 1 0 3 1706
1708 کارگاه مدار فرمان تخصصی 0 1 0 4
1710 کارگاه سيم پيچي (2) تخصصی 0 1 0 4 1709 1703
1712 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 74
دروس اختیاری 1713 تکنولوژي عايق ها و فشار قوي انتخابی 2 0 2 0 1683
1715 رله و حفاظت انتخابی 2 0 2 0 1706 1705
1716 کارگاه شبکه هوايي انتخابی 0 2 0 3
1717 کارگاه کابل و مفصل انتخابی 0 2 0 3
1719 کاربرد ميکروکنترلرها انتخابی 2 0 2 0 1694
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 14
7 واحد پایه / 26 واحد اصلی / 21 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 14 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی در آنها دایر است: