اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی تاسیسات الکتریکی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1720 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
1721 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1725 الکترونيک عمومي اصلی 3 0 3 0
1729 آزمايشگاه اندازه گيري الکتريکي اصلی 0 1 0 3
1733 کارگاه ورق کاري و جوشکاري اصلی 0 2 0 3
1737 ايمني در برق تخصصی 1 0 1 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 1722 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0 1721
1723 تحليل مدارهاي الکتريکي اصلی 3 0 3 0 1720
1726 آزمايشگاه الکترونيک عمومي اصلی 0 1 0 3 1725
1727 الکترونيک صنعتي اصلی 3 0 3 0 1725
1735 مکانيک کاربردي اصلی 2 0 2 0 1721
1738 روشنايي فني تخصصی 2 0 2 0
1741 کارگاه شبکه هوایی تخصصی 0 2 0 4
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1724 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي اصلی 0 1 0 3 1723
1728 آزمايشگاه الکترونيک صنعتي اصلی 0 1 0 3 1727
1730 کاربرد رايانه در برق اصلی 1 1 1 3 1724
1731 مباني ديجيتال اصلی 2 0 2 0 1725
1734 زبان فني اصلی 2 0 2 0 9101
1736 رياضي کاربردي تخصصی 2 0 2 0 1720
1740 ماشین های الکتریکی سه فاز تخصصی 2 0 2 0
1742 کارگاه کابل تخصصی 0 1 0 3
1744 کارگاه تاسیسات الکتریکی تخصصی 0 2 0 4
1747 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 1732 آزمايشگاه ديجيتال اصلی 0 1 0 3 1731
1739 تجهيزات پست و نيروگاه تخصصی 2 0 2 0 1723
1743 کارگاه سرکابل و مفصل تخصصی 0 1 0 4
1745 کارگاه مدار فرمان تخصصی 0 1 0 4
1746 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی تخصصی 0 1 0 3
1748 کارآموزی تخصصی 0 2 0 2
1751 تاسيسات الکتريکي جريان ضعيف انتخابی 2 0 2 0 1738
1752 استاندارد اجرايي تاسيسات الکتريکي انتخابی 2 0 2 0
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 72
دروس اختیاری 1750 کنترل صنعتي تخصصی 2 0 2 0 1736 1731
1753 کاربرد ميکروکنترلرها تخصصی 2 0 2 0 1731
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 8
7 واحد پایه / 24 واحد اصلی / 25 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 4 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی تاسیسات الکتریکی در آنها دایر است: