اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1589 رياضيات عمومي پایه 3 0 3 0
1590 فيزيک مکانيک پایه 3 0 3 0 1589
1594 ايمني و بهداشت کار اصلی 2 0 2 0
1595 ماشين ابزار و روشهاي توليد اصلی 3 0 3 0
1596 نقشه کشي و اندازه گيري دقيق اصلی 0 1 0 3
1599 کارگاه عمومي اصلی 0 1 0 3
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 17
ترم دوم 1591 استاتيک پایه 2 0 2 0 1589
1593 مباني کامپيوتر پایه 2 0 2 0
1597 برق و الکترونيک عمومي اصلی 3 0 3 0 1590
1598 آزمايشگاه برق و الکترونيک اصلی 0 1 0 2 1597
1600 کارگاه اصول جوشکاري اصلی 0 1 0 3
1601 شناخت آسانسور و پله برقي تخصصی 3 0 3 0 ترم دو به بعد
1602 شناخت اجزاء و قطعات آسانسور تخصصی 2 0 2 0
1614 کارورزي 1 تخصصی 0 1 0 120 1594
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1592 مقاومت مصالح پایه 3 0 3 0 1591
1603 استاندارد درآسانسور و پله برقي تخصصی 2 0 2 0 1602
1604 مباني مکانيکي نصب تخصصی 2 0 2 0 1602
1605 مباني الکتريکي نصب تخصصی 2 0 2 0 1597،1602
1608 کارگاه نصب اجزاء مکانيکي تخصصی 0 1 0 3 1604
1609 کارگاه نصب اجزاء الکتريکي تخصصی 0 1 0 3 1605
1613 هيدروليک کاربردي تخصصی 2 0 2 0 1590
1616 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0 9101
1617 کاربرد کامپيوتر در آسانسور تخصصی 1 1 1 2 1593
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1606 مباني راه اندازي و آزمون تخصصی 2 0 2 0
1607 مباني سرويس و نگهداري تخصصی 2 0 2 0
1610 کارگاه راه اندازي و آزمون تخصصی 0 1 0 3
1611 کارگاه سرويس و نگهداري تخصصی 0 1 0 3 1607
1612 مباني نصب پله هاي برقي تخصصی 2 0 2 0 1601
1615 کارورزي 2 تخصصی 0 1 0 120 ترم 3 به بعد
1618 اصول بازسازي و تغييرات اساسي آسانسور و پله برقي انتخابی 3 0 3 0 ترم 3 به بعد
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2 ترم 3 به بعد
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 73
دروس اختیاری 1619 آشنايي با اصول سرپرستي نصب و راه اندازي انتخابی 3 0 3 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 7
13 واحد پایه / 12 واحد اصلی / 18 واحد عمومی / 29 واحد تخصصی / 8 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی در آنها دایر است: