اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی نقشه کشی معماری

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2399 رياضي عمومي (1) پایه 3 0 3 0
2400 فيزيک مکانيک پایه 2 0 2 0
2401 ترسيم فني پایه 0 3 0 8
2402 هندسه ترسيمي پایه 1 1 1 2
2403 درک و بيان معماري (1) پایه 1 2 1 5
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 19
ترم دوم 2404 درک و بيان معماري (2) اصلی 1 2 1 5 2403
2405 عناصر و جزئيات ساختماني (1) اصلی 1 1 1 2 2401
2407 تمرين هاي معماري (1) جبرانی 1 2 1 4 2401-2403
2411 پرسپکتيو اصلی 1 1 1 3 2402
2412 آشنايي با معماري جهان اصلی 2 0 2 0
2414 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري اصلی 2 1 2 3
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 2406 تنظيم شرايط محيطي (1) اصلی 1 1 1 2 2401
2408 تمرين هاي معماري (2) اصلی 1 2 1 2 2407
2409 ايستايي (1) اصلی 2 0 2 0 2399 2400-2409
2413 آشنايي با معماري اسلامي (1) اصلی 1 1 1 2 2401-2404
2416 نقشه برداري تخصصی 1 1 1 4 2401
2418 متره و برآورد تخصصی 1 1 1 2 2405
2420 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 18
ترم چهارم 2410 ايستايي (2) اصلی 2 0 2 0
2415 طراحي معماري (1) تخصصی 2 2 2 5 2427
2417 طراحي فني ساختمان تخصصی 0 4 0 8 2405-2409-2408 2410
2419 روستا (1) تخصصی 1 1 1 4 2408
2421 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
2422 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
2426 آشنايي با مقررات ملي ساختمان انتخابی 2 0 2 0
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 77
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
13 واحد پایه / 20 واحد عمومی / 23 واحد اصلی / 3 واحد جبرانی / 20 واحد تخصصی / 2 واحد انتخابی /


مراکزی که رشته کاردانی نقشه کشی معماری در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی دختران مراغه
2 آذربایجان شرقی آموزشکده فنی پسران سراب
3 آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی
4 اردبیل آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی
5 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
6 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
7 خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام
8 فارس آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا
9 کردستان آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه
10 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم