اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی شهرسازی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1357 رياضيات و مقدمات آمار پایه 3 0 3 0
1361 رسم فني و نقشه کشي ساختمان اصلی 1 1 1 3
1362 مباني معماري اصلی 2 0 2 0
1363 مباني ترافيک شهري اصلی 1 1 1 2
1364 محيط زيست اصلی 2 0 2 0
1365 جغرافياي شهري اصلی 2 0 2 0
1367 اقتصادعمومي اصلی 2 0 2 0
1372 جمعيت شناسي اصلی 3 0 3 0
1374 حقوق شهری اصلی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 23
ترم دوم 1358 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1360 آشنايي با کامپيوتروکاربردآن پایه 1 1 1 3
1368 نقشه برداري و عمليات اصلی 2 1 2 3 1357
1369 تاريخ و تحول شهرنشيني اصلی 2 0 2 0
1378 طراحي فني معماري تخصصی 2 1 2 2 1361
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1359 آزمايشگاه فيزيک عمومي پایه 0 1 0 3 1358
1366 طراحي شهري و منطقه اي اصلی 3 0 3 0 1365
1370 کاربرد کامپيوتر در شهرسازي اصلی 0 2 0 4 1360
1371 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1373 تاسيسات شهري اصلی 1 2 1 4
1375 برنامه ريزي شهري و منطقه اي تخصصی 3 0 3 0 1366
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 1376 کارگاه طراحي شهري و منطقه اي تخصصی 0 2 0 6 1375
1377 کارگاه برنامه ريزي شهري تخصصی 0 2 0 6 1375, 1366
1379 بهداشت محيط تخصصی 2 0 2 0
1380 طراحي فضاي سبز تخصصی 1 1 1 2
1381 مديريت حوادث غيرمترقبه تخصصی 1 1 1 2
1382 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240 گذراندن 50 واحد
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 15
مجموع کل واحدها 75
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
8 واحد پایه / 31 واحد اصلی / 20 واحد عمومی / 20 واحد تخصصی /


مراکزی که رشته کاردانی شهرسازی در آنها دایر است: