اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی پست و انتقال و توزیع

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
9107 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 2 0 2 0
9120 تربيت بدني 1 0 1 0 2
مجموع واحدها 3
ترم اول 1071 فیزیک عمومی 2 0 2 0
1072 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2 0 2 0
1073 ریاضی عمومی 2 0 2 0
1075 کارگاه عمومی 0 1 0 4
1076 آشنایی با کامپیوتر 1 1 1 3
1087 ایمنی در برق 1 0 1 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 23
ترم دوم 1077 مدارهای الکتریکی 3 0 3 0
1078 ازمایشگاه مدار الکتریکی 0 1 0 3
1079 اندازه گیری الکتریکی 2 0 2 0
1080 مبانی ماشین های الکتریکی 2 0 2 0
1081 اصول سیستم های قدرت 3 0 3 0
1085 ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 0 1 0 3
1090 کارگاه برق و مدار فرمان 0 1 0 4
مجموع واحدها 13
ترم سوم 1082 الکترونیک کار بردی 3 0 3 0
1083 ازمایشگاه الکترونیک کاربردی 0 1 0 3
1084 ترانسفور ماتور 2 0 2 0
1086 کارگاه ترانسفور ماتور 0 1 0 4
1091 اصول فشار قوی عایق ها 2 0 2 0
1092 ازمایشگاه عایق های فشار قوی 0 1 0 3
1093 کا رگاه تابلو 0 1 0 4
1094 نقشه خوانی فنی 1 2 1 2
1118 پست های فشار خطوط انتقال 3 0 3 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 1119 بهره برداری از پست های فشار قوی 2 0 2 0
1120 کارگاه تعمیر تجهیزات خطوط انتقال 0 1 0 4
1121 کار اموزی (1)ویژه انتقال 0 1 0 120
1122 حفاظت خطوط و پستها 3 0 3 0
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 12
مجموع کل واحدها 68
50 واحد / 18 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی پست و انتقال و توزیع در آنها دایر است: