اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی برق و تاسيسات گرايش برق

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1127 اطلاعات عمومي و شناخت راه آهن پایه 0 1 0 1
1128 رياضيات عمومي و آمار پایه 0 3 0 1
1129 رسم فني عمومي پایه 1 1 1 1
1130 کارگاه عمومي برق پایه 1 0 1 0
1131 کارگاه تاسيسات پایه 1 0 1 0
1132 فيزيک مکانيک (ديناميک) پایه 0 2 0 1 1128
1133 تکلنولوژي مواد و اجزاء ماشين پایه 0 1 0 1
1134 کارگاه مکانيک پایه 1 0 1 0
1135 استاتيک و مقاومت مصالح اصلی 0 2 0 1 1128
1136 رياضيات کاربردي اصلی 0 2 0 1 1128
1137 فيزيک حرارت و آزمايشگاه اصلی 1 1 1 1 1128
1138 کارگاه برق (1) اصلی 1 0 1 0 1130
1139 ايمني و بهداشت صنعتي اصلی 0 1 0 1
1140 مکانيک سيالات (1) هيدروليک اصلی 0 2 0 1 1128
1141 مقررات عمومي حرکت اصلی 0 1 0 1 1127
1142 زبان فني اصلی 0 2 0 1
1143 الکتروتکنيک (1) اصلی 0 2 0 1 1136
1144 اندازه گيري الکتريکي اصلی 0 2 0 1 1143
1145 الکترونيک عمومي و آزمايشگاه اصلی 1 1 1 1
1146 ماشينهاي الکتريکي (1) اصلی 0 2 0 1 1143
1147 ترموديناميک اصلی 0 2 0 1 1136
1148 اصول برق واگنها اصلی 0 2 0 1 1143
1149 اصول و تجهيزات خط برقي اصلی 0 2 0 1 1143
1150 اصول تهويه واگنها اصلی 0 2 0 1 1140
1151 کارگاه برق و تهويه واگنها اصلی 1 0 1 0 1148
1152 الکتروتکنيک (2) تخصصی 0 2 0 1 1143
1153 رسم فني برق تخصصی 1 0 1 0 1129
1154 آشنايي با سيستمهاي صنعتي تخصصی 0 2 0 1 1147
1155 ماشينهاي الکتريکي (2) تخصصی 0 3 0 1 1146
1156 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي تخصصی 1 0 1 0
1158 روشناي فني و پروژه تخصصی 0 2 0 1 1152
1159 توليد و حفاظت سيستمهاي الکتريکي تخصصی 0 3 0 1
1160 ترانسفورماتور و تجهيزات پست تخصصی 0 2 0 1
1161 کارگاه برق (2) تخصصی 2 0 2 0
1162 انتقال انرژی الکتريکی تخصصی 0 2 0 1
8856 مهارت هاي زندگي دانشجويي عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 64
مجموع کل واحدها 64
12 واحد پایه / 30 واحد اصلی / 20 واحد تخصصی / 2 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی برق و تاسيسات گرايش برق در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم