اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی حسابداری گرایش مالی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3179 حسابداري خدماتي و بازرگاني پایه 1 2 1 1
3180 اقتصاد خرد پایه 0 3 0 1
3181 اقتصاد کلان پایه 0 3 0 1
3182 حقوق بازرگاني پایه 0 2 0 1
3183 مباني سازمان و مديريت پایه 0 2 0 1
3184 رايانه و کاربرد آن درحسابداري اصلی 2 1 2 1
3186 حسابداري بهاي تمام شده 1 اصلی 1 2 1 1
3187 رياضيات و کاربرد آن در حسابداري اصلی 1 1 1 1
3188 روش هاي آماري اصلی 1 1 1 1
3189 اصول حسابرسي اصلی 1 1 1 1
3190 مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي اصلی 1 1 1 1
3191 سيستم رايانه اي حسابداري اصلی 1 2 1 1
3192 زبان تخصصي تخصصی 0 2 0 1
3193 مديريت مالي تخصصی 1 2 1 1
3194 حسابداري شرکت هاي سهامي تخصصی 1 1 1 1
3195 حفوق کار تخصصی 1 1 1 1
3196 حسابداري مالياتي تخصصی 1 1 1 1
3197 حسابداري مالي تخصصی 1 2 1 1
3198 حسابداري پيمانکاري تخصصی 1 2 1 1
3199 سيستم سفارشات خريد و انبارداري تخصصی 1 1 1 1
3200 اصول برنامه ريزي و کنترل بودجه بازرگاني تخصصی 1 1 1 1
3201 پروژه تخصصی 1 0 1 0
3202 کارورزي تخصصی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 56
مجموع کل واحدها 56
13 واحد پایه / 17 واحد اصلی / 24 واحد تخصصی / 2 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی حسابداری گرایش مالی در آنها دایر است: