اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی راهسازی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1259 فیزیک عمومی 2 0 2 0 1
1259 فيزيک عمومي پایه 0 2 0 1
1260 رياضيات عمومي و مقدمات آمار پایه 0 3 0 1
1261 آزمايشگاه فيزيک عمومي پایه 1 0 1 0
1262 رسم فني پایه 1 1 1 1
1263 اصول و مباني کامپيوتر پایه 1 1 1 1
1264 استاتيک اصلی 0 2 0 1
1265 کاربردکامپيوتر در راهسازي اصلی 1 1 1 1
1266 زمين شناسي و آزمايشگاه اصلی 1 1 1 1
1267 اجزاء و مصالح ساختمان اصلی 0 2 0 1
1268 نقشه برداري (1) اصلی 0 2 0 1
1269 اجراء و اداره کارگاه راهسازي اصلی 1 1 1 1
1270 مکانيک خاک اصلی 0 2 0 1
1271 آزمايشگاه مکانيک خاک اصلی 1 0 1 0
1273 عمليات نقشه برداري (1) اصلی 1 0 1 0
1275 ترافيک و عمليات اصلی 1 1 1 1
1276 تجهيزات و تاسيسات ايمني راهها اصلی 0 2 0 1
1277 آشنايي با ماشين آلات راهسازي اصلی 0 2 0 1
1278 آزمايشگاه تکنولوژي بتن اصلی 1 0 1 0
1279 مشخصات هندسي راه تخصصی 0 2 0 1
1280 روسازي راه تخصصی 0 3 0 1
1281 پلسازي تخصصی 0 2 0 1
1282 متره و برآورد طرحهاي راهسازي تخصصی 1 1 1 1
1283 نقشه برداري (2) تخصصی 0 2 0 1
1284 تعمير و نگهداري راه تخصصی 0 2 0 1
1285 آزمايشگاه روسازي (قيروآسفالت) تخصصی 1 0 1 0
1286 زبان فني تخصصی 0 2 0 1
1287 عمليات نقشه برداري (2) تخصصی 1 0 1 0
1288 کارگاه ابنيه فني تخصصی 1 0 1 0
1289 تونلسازي تخصصی 0 2 0 1
1290 اصول سرپرستي تخصصی 0 2 0 1
1291 کارآموزي تخصصی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی 3 0 3 0 6
9108 اخلاق اسلامی (آیین زندگی) 2 0 2 0 6
9120 تربیت بدنی (1) 0 1 0 2 6
مجموع واحدها 67
ترم دوم 1272 نقشه کشی راه و نقشه خوانی 0 2 0 6 2
9102 انديشه اسلامي(1) 2 0 2 0 6
مجموع واحدها 4
ترم سوم 9118 زبان فارسی 3 0 3 0 6
9126 کار آفرینی 2 1 2 2 6
9128 دانش خانواده 2 0 2 0 6
مجموع واحدها 8
مجموع کل واحدها 79
18 واحد / 10 واحد پایه / 23 واحد اصلی / 24 واحد تخصصی / 2 واحد عمومی / 2 واحد /


مراکزی که رشته کاردانی راهسازی در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
2 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم