اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی صنايع چوب و کاغذ - سازه های چوبی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2516 فيزيک مکانيک پایه 0 2 0 1
2517 رياضي عمومي پایه 0 3 0 1
2518 فيزيک حرارت پایه 0 2 0 1
2519 استاتيک و مقاومت مصالح اصلی 0 3 0 1
2520 نقشه کشي با رايانه اصلی 1 1 1 1
2521 هيدروليک و نيوماتيک اصلی 0 2 0 1
2522 آزمايشگاه هيدروليک و نيوماتيک اصلی 1 0 1 0
2523 زبان تخصصي اصلی 0 2 0 1
2524 خشک کردن و نگهداري چوب اصلی 0 2 0 1
2525 اصول چوبشناسي و آزمايشگاه اصلی 1 1 1 1
2526 حفاظت و بهداشت صنعتي اصلی 0 2 0 1
2527 فن آوري ماشينهاي صنايع چوب تخصصی 0 2 0 1
2528 کارگاه ماشينهاي عمومي صنايع چوب تخصصی 1 0 1 0
2529 کارگاه ماشينهاي پيشرفته صنايع چوب تخصصی 1 0 1 0
2530 فن آوري توليد فرآورده هاي صفحه اي تخصصی 0 2 0 1
2532 کارگاه توليد فرآورده هاي صفحه اي (2) تخصصی 2 0 2 0
2533 فن آوري توليد سازه هاي چوبي تخصصی 0 2 0 1
2534 کارگاه تخصصي سازه هاي چوبي (1) تخصصی 2 0 2 0
2535 کارگاه تخصصي سازه هاي چوبي (2) تخصصی 2 0 2 0
2536 طراحي و نقشه کشي تخصصی 1 1 1 1
2537 خواص فيزيکي و مکانيکي چوب و آزمايشگاه تخصصی 1 1 1 1
2538 صنايع تبديل مکانيکي و شيميايي چوب تخصصی 0 3 0 1
2539 فن آوري چسب و رنگ تخصصی 0 2 0 1
2540 کارگاه رنگ کاري تخصصی 2 0 2 0
2541 اصول سرپرستي تخصصی 0 2 0 1
2542 کارآموزي تخصصی 2 0 2 0
2543 کاربرد بسته هاي نرم افزاري در صنايع چوب تخصصی 1 1 1 1
2544 علوم جنگل و بهره برداري انتخابی 0 2 0 1
2545 کنترل کيفيت چوب انتخابی 0 2 0 1
2546 مديريت توليد انتخابی 0 2 0 1
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 62
مجموع کل واحدها 62
7 واحد پایه / 16 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 6 واحد انتخابی / 2 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی صنايع چوب و کاغذ - سازه های چوبی در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم