اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ماشین آلات صنایع

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1825 ریاضی عمومی 1 پایه 3 0 3 0
1826 فیزیک 1 پایه 2 0 2 0
1828 آزمایشگاه فیزیک1 پایه 0 1 0 2 1826
1830 شیمی عمومی پایه 2 0 2 0
1831 آشنایی با کامپیوتر پایه 1 1 1 3
1841 علم مواد اصلی 2 0 2 0
1844 مسمومیتهای شیمیایی اصلی 1 0 1 0
1845 رسم فنی 1 اصلی 1 1 1 3
1846 کارگاه مکانیک عمومی اصلی 0 1 0 4
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 22
ترم دوم 1827 فیزیک2 پایه 2 0 2 0 1826
1829 آزمایشگاه فیزیک2 پایه 0 1 0 2 1827
1832 ریاضی کاربردی پایه 2 0 2 0 1825
1833 استاتیک اصلی 2 0 2 0 1845
1847 مبانی کنترل و خوردگی اصلی 2 0 2 0 1846
1848 روشهای تولید تخصصی 2 0 2 0 1846
1857 رسم فنی 2 تخصصی 0 2 0 6 1845
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آیین زندگی عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1834 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 1833
1835 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2 1834
1836 انتقال حرارت اصلی 2 0 2 0 1829
1837 ترمودینامیک اصلی 2 0 2 0 1836
1839 مگانیک سیالات اصلی 2 0 2 0 1832
1842 کارگاه برق اصلی 1 1 1 4 1829
1843 زبان فنی اصلی 2 0 2 0 9101
1849 کارگاه جوشکاری تخصصی 0 1 0 4 1848
1850 کارگاه ریخته گری تخصصی 1 0 1 4 1848
1852 کنترل و کیفیت تخصصی 2 0 2 0 1847
1853 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1838 آزمایشگاه ترمودینامیک اصلی 0 1 0 2 1837
1840 آز مکانیک سیالات اصلی 0 1 0 2 1839
1851 شناخت اجزای ماشین تخصصی 2 0 2 0 1846
1854 ماشین آلات کارخانجات و پروژه تخصصی 2 1 2 2 1851
1855 هیدرولیک وپنو ماتیک وآز تخصصی 2 1 2 3 1840
1856 سرویس و نگهداری ماشین آلات تخصصی 2 0 2 0 1854
1858 کارگاه ماشین ابزار تخصصی 0 1 0 4 1848
4288 کارآموزی تخصصی 0 2 0 4
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
9128 کارآفرینی اصلی 2 1 2 2
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 81
15 واحد پایه / 28 واحد اصلی / 15 واحد عمومی / 23 واحد تخصصی /


مراکزی که رشته کاردانی ماشین آلات صنایع در آنها دایر است: