برنامه درسی رشته کاردانی حسابداری ورودی جدید / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 7692 کليات حقوق شهروندي عمومی 2 0 16 0
8856 مهارت هاي زندگي دانشجويي عمومی 2 0 16 0
9101 زبان خارجي عمومی 3 0 16 0
9102 انديشه اسلامي(1) (مبدأ و معاد) عمومی 2 0 16 0
9104 انسان در اسلام عمومی 2 0 16 0
9105 حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام عمومی 2 0 16 0
9106 فلسفه اخلاق ( باتکيه بر مباحث تربيتي) عمومی 2 0 16 0
9107 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومی 2 0 16 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 16 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 16 0
9111 آشنايي با قانون اساسي عمومی 2 0 16 0
9112 انديشه سياسي امام خميني (ره) عمومی 2 0 16 0
9113 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام عمومی 2 0 16 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 16 0
9115 تاريخ امامت عمومی 2 0 16 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 16 0
9117 تفسير موضوعي نهج البلاغه عمومی 2 0 16 0
9118 زبان فارسي عمومی 3 0 16 0
9122 تربيت بدني عمومی 0 1 0 32
9124 تربيت بدني ويژه عمومی 0 1 0 32
9128 دانش خانواده و جمعيت عمومی 2 0 16 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 16 0
3081335 مباني عمومي رايانه پایه 1 1 16 48
3081336 رياضي عمومي پایه 3 0 16 0
3081337 بهايابي (1) تخصصی 2 1 16 32
3081338 بهايابي (2) تخصصی 2 1 16 32
3081339 اقتصادخرد تخصصی 3 0 16 0
3081340 حقوق تجارت تخصصی 2 0 16 0
3081341 حسابداري شرکت‌ها (1) تخصصی 2 1 16 32
3081342 حسابداري شرکت‌ها (2) تخصصی 2 1 16 32
3081343 مالياتي (1) تخصصی 1 1 16 32
3081344 مالياتي (2) تخصصی 1 1 16 32
3081345 حسابداري مالي (1) تخصصی 2 1 16 32
3081346 حسابداري مالي (2) تخصصی 2 1 16 32
3081347 زبان فني تخصصی 2 0 16 0
3081349 مالي (1) تخصصی 2 1 16 32
3081350 کنترل‌هاي داخلي تخصصی 1 1 16 32
3081351 نرم افزارهاي کاربردي درحسابداري تخصصی 1 1 16 48
3081352 کارآموزي تخصصی 0 2 0 0
3081353 آشنايي با بورس و اوراق بهادار انتخابی 1 1 16 32
3081354 حسابداري پيمانکاري انتخابی 1 1 16 32
3081355 حسابداري فعاليت‌هاي کشاورزي انتخابی 1 1 16 32
3081356 حسابداري حقوق و دستمزد انتخابی 1 1 16 32
3081357 حسابداري امور بيمه انتخابی 1 1 16 32
3081358 حسابداري امور بانکي انتخابی 1 1 16 32
3082211 حقوق کار تخصصی 2 0 16 0
3082212 کارگاه حسابداري تخصصی 0 2 0 48
9991000 کارآفريني تخصصی 1 1 16 48
9991038 اخلاق حرفه اي مهارت عمومی 2 0 16 0
9991039 اصول و فنون مذاکره مهارت عمومی 2 0 16 0
9991041 روش تحقيق و مهارت ارائه مهارت عمومی 1 1 16 32
مجموع واحدها 111
مجموع کل واحدها 111
44 واحد عمومی / 5 واحد پایه / 44 واحد تخصصی / 12 واحد انتخابی / 6 واحد مهارت عمومی /