برنامه درسی رشته کاردانی معماری داخلی / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 9101 زبان خارجي عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) (مبدأ و معاد) عمومی 2 0 2 0
9107 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسي عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني عمومی 0 1 0 2
9128 دانش خانواده و جمعيت عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
3041136 کاربرد مصالح ساختمان پایه 1 1 1 3
3041137 پرسپکتيو پایه 1 1 1 2
3041138 کاربرد نرم افزار ترسيمي در معماري داخلي 1 پایه 0 2 0 2
3041139 ترسيم فني پایه 0 1 0 3
3041140 بيان معماري داخلي پایه 1 1 1 3
3041141 مقدمات طراحي معماري داخلي پایه 0 2 0 2
3041142 انسان ،معماري داخلي و منظر پایه 1 1 1 2
3041143 تاريخ هنر و طراحي داخلي در جهان تخصصی 2 0 1 0
3041144 تاريخ هنر و طراحي داخلي در ايران تخصصی 2 0 1 0
3041145 طراحي مبلمان داخلي تخصصی 1 1 1 2
3041146 کاربرد نرم افزار ترسيمي در معماري داخلي2 تخصصی 0 2 0 2
3041147 کارگاه فناوري و ساخت 1 تخصصی 0 2 0 3
3041148 کارگاه فناوري و ساخت 2 تخصصی 0 2 0 3
3041149 عناصر و جزئيات ساخت تخصصی 1 1 1 2
3041150 تاسيسات مکانيکي، نور و صدا تخصصی 2 0 1 0
3041151 تنظيم شرايط محيطي تخصصی 2 0 1 0
3041152 زبان فني تخصصی 2 0 1 0
3041153 طراحي معماري داخلي 1 تخصصی 1 2 1 2
3041154 طراحي معماري داخلي 2 تخصصی 1 2 1 2
3041155 برداشت و رولوه طرح معماري تخصصی 1 1 1 3
3041156 سرپرستي اجراي طرح هاي معماري داخلي تخصصی 2 0 1 0
3041157 متره و برآورد تخصصی 1 1 1 2
3041158 کار آفريني تخصصی 1 1 1 3
3041159 کارآموزي تخصصی 0 2 0 0
3041160 طراحي معماري منظر انتخابی 2 0 1 0
3041161 عکاسي انتخابی 1 1 1 2
3041162 مرمت ابنيه سنتي و تاريخي انتخابی 1 1 1 2
3041163 سيستم­هاي نوين ساختماني انتخابی 2 0 1 0
3041164 تعمير و نگهداري ساختمان انتخابی 1 1 1 2
3042198 هندسه نقوش ايراني و الگوهاي معاصر تخصصی 1 1 1 2
3042199 اسکيس انتخابی 0 2 0 2
مجموع واحدها 80
مجموع کل واحدها 80
17 واحد عمومی / 13 واحد پایه / 38 واحد تخصصی / 12 واحد انتخابی /