برنامه درسی رشته کاردانی گرافیک-گرافیک رایانه ای / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 4192 رياضي عمومي 3 0 3 0
4193 فيزيک نور 2 0 2 0
4194 آزمايشگاه فيزيک نور 0 1 0 2
4195 تکنولوژي و کارگاه گرافيک 1 1 2 1 3
4196 کارگاه صفحه آرايي 0 2 0 3
4197 تصويرسازي 1 1 1 4
4198 چاپ سيلک اسکرين 1 1 1 2
4199 طراحي 5 1 1 1 2
4200 طراحي 6 1 1 1 2
4201 کاربرد خط درگرافيک 1 1 1 2
4202 تکنولوژي و کارگاه گرافيک 2 1 2 1 3
4203 طراحي تحليلي 1 1 1 2
4204 تکنولوژي و کارگاه بسته بندي 1 2 1 3
4205 گرافيک محيطي 1 1 1 4
4206 کامپيوتر گرافيک 1 1 1 1 2
4207 کامپيوتر گرافيک 2 1 1 1 2
4208 تکنولوزي و کارگاه گرافيک 3 1 2 1 3
4209 پروژه نهایی 0 2 0 6
4210 کارآموزی (2) 2 0 2 0
4211 اصول سرپرستي 2 0 2 0
4280 هندسه نقوش سنتي 1 2 1 2
4281 ترسيمات هندسي 1 1 1 2
4282 شناخت هنر گرافيک 1 2 0 2 0
4283 شناخت هنر گرافيک 2 2 0 2 0
4284 ارتباطات و تبليغات 2 0 2 0
4285 روش تحقيق 2 0 2 0
4286 تجزيه و تحليل آثار گرافيکي 2 0 2 0
4287 چاپ ماشین 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) 2 0 2 0
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2 0 2 0
9118 زبان فارسی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 0 1 0 2
9126 كارآفريني 2 1 2 2
مجموع واحدها 77
مجموع کل واحدها 77
75 واحد / 2 واحد عمومی /