برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی برق-قدرت / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
3375 اصول اندازه گيري الكتريكي 3 0 3 0
3419 تجهيزات پست 3 0 3 0
3488 آزمايشگاه ماشين 1 0 1 0 3
3489 حفاظت سيستم هاي قدرت 3 0 3 0
3523 آزمايشگاه ماشين 2 0 1 0 3
6028 رياضي 2 3 0 3 0
6029 معادلات ديفرانسل 3 0 3 0
6030 محاسبات عددي 2 0 2 0
6031 آمار و احتمالات مهندسي 3 0 3 0
6032 برنامه نويسي کامپيوتر 2 0 2 0
6033 مدارهاي الکتريکي 2 3 0 3 0
6034 بررسي سيستم هاي قدرت 1 3 0 3 0
6035 رياضيات مهندسي 3 0 3 0
6036 مدارهاي منطقي 3 0 3 0
6037 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها 3 0 3 0
6038 الکترومغناطيس 3 0 3 0
6039 ماشينهاي الکتريکي 2 3 0 3 0
6040 سيستم هاي کنترل خطي 3 0 3 0
6041 آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي 0 1 0 3
6042 ماشين هاي الکتريکي 3 3 0 3 0
6043 ماشين هاي مخصوص 2 0 2 0
6044 زبان تخصصي 2 0 2 0
6045 بررسي سيستم هاي قدرت2 3 0 3 0
6046 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت 0 1 0 3
6047 عايق ها و فشار قوي 3 0 3 0
6048 تاسيسات الکتريکي و پروژه 3 0 3 0
6049 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروزه 3 0 3 0
6050 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 0 1 0 3
6051 کارآموزي 0 2 0 240
6052 پروژه 0 2 0 96
6059 اصول ميکروپروسسور 3 0 3 0
6060 توليد و نيروگاه 3 0 3 0
مجموع واحدها 80
ترم اول 9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9121 تربیت بدنی 2 0 1 0 0 6
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 0
مجموع واحدها 10
ترم دوم 7400 آز-مدارهای منطقی اصلی 0 1 0 2 6036
مجموع واحدها 1
ترم چهارم 6057 طراحی پست فشار قوی و پروژه جبرانی 3 0 0 0 4
مجموع واحدها 3
مجموع کل واحدها 94
81 واحد / 9 واحد عمومی / 1 واحد اصلی / 3 واحد جبرانی /