برنامه درسی رشته کاردانی نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1589 رياضيات عمومي پایه 3 0 3 0
1590 فيزيک مکانيک پایه 3 0 3 0 1589
1594 ايمني و بهداشت کار اصلی 2 0 2 0
1595 ماشين ابزار و روشهاي توليد اصلی 3 0 3 0
1596 نقشه کشي و اندازه گيري دقيق اصلی 0 1 0 3
1599 کارگاه عمومي اصلی 0 1 0 3
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 17
ترم دوم 1591 استاتيک پایه 2 0 2 0 1589
1593 مباني کامپيوتر پایه 2 0 2 0
1597 برق و الکترونيک عمومي اصلی 3 0 3 0 1590
1598 آزمايشگاه برق و الکترونيک اصلی 0 1 0 2 1597
1600 کارگاه اصول جوشکاري اصلی 0 1 0 3
1601 شناخت آسانسور و پله برقي تخصصی 3 0 3 0 ترم دو به بعد
1602 شناخت اجزاء و قطعات آسانسور تخصصی 2 0 2 0
1614 کارورزي 1 تخصصی 0 1 0 120 1594
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1592 مقاومت مصالح پایه 3 0 3 0 1591
1603 استاندارد درآسانسور و پله برقي تخصصی 2 0 2 0 1602
1604 مباني مکانيکي نصب تخصصی 2 0 2 0 1602
1605 مباني الکتريکي نصب تخصصی 2 0 2 0 1597،1602
1608 کارگاه نصب اجزاء مکانيکي تخصصی 0 1 0 3 1604
1609 کارگاه نصب اجزاء الکتريکي تخصصی 0 1 0 3 1605
1613 هيدروليک کاربردي تخصصی 2 0 2 0 1590
1616 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0 9101
1617 کاربرد کامپيوتر در آسانسور تخصصی 1 1 1 2 1593
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1606 مباني راه اندازي و آزمون تخصصی 2 0 2 0
1607 مباني سرويس و نگهداري تخصصی 2 0 2 0
1610 کارگاه راه اندازي و آزمون تخصصی 0 1 0 3
1611 کارگاه سرويس و نگهداري تخصصی 0 1 0 3 1607
1612 مباني نصب پله هاي برقي تخصصی 2 0 2 0 1601
1615 کارورزي 2 تخصصی 0 1 0 120 ترم 3 به بعد
1618 اصول بازسازي و تغييرات اساسي آسانسور و پله برقي انتخابی 3 0 3 0 ترم 3 به بعد
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2 ترم 3 به بعد
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 73
دروس اختیاری 1619 آشنايي با اصول سرپرستي نصب و راه اندازي انتخابی 3 0 3 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 7
13 واحد پایه / 12 واحد اصلی / 18 واحد عمومی / 29 واحد تخصصی / 8 واحد انتخابی /