برنامه درسی رشته کاردانی شهرسازی / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1357 رياضيات و مقدمات آمار پایه 3 0 3 0
1361 رسم فني و نقشه کشي ساختمان اصلی 1 1 1 3
1362 مباني معماري اصلی 2 0 2 0
1363 مباني ترافيک شهري اصلی 1 1 1 2
1364 محيط زيست اصلی 2 0 2 0
1365 جغرافياي شهري اصلی 2 0 2 0
1367 اقتصادعمومي اصلی 2 0 2 0
1372 جمعيت شناسي اصلی 3 0 3 0
1374 حقوق شهری اصلی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 23
ترم دوم 1358 فيزيک عمومي پایه 2 0 2 0
1360 آشنايي با کامپيوتروکاربردآن پایه 1 1 1 3
1368 نقشه برداري و عمليات اصلی 2 1 2 3 1357
1369 تاريخ و تحول شهرنشيني اصلی 2 0 2 0
1378 طراحي فني معماري تخصصی 2 1 2 2 1361
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1359 آزمايشگاه فيزيک عمومي پایه 0 1 0 3 1358
1366 طراحي شهري و منطقه اي اصلی 3 0 3 0 1365
1370 کاربرد کامپيوتر در شهرسازي اصلی 0 2 0 4 1360
1371 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
1373 تاسيسات شهري اصلی 1 2 1 4
1375 برنامه ريزي شهري و منطقه اي تخصصی 3 0 3 0 1366
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 1376 کارگاه طراحي شهري و منطقه اي تخصصی 0 2 0 6 1375
1377 کارگاه برنامه ريزي شهري تخصصی 0 2 0 6 1375, 1366
1379 بهداشت محيط تخصصی 2 0 2 0
1380 طراحي فضاي سبز تخصصی 1 1 1 2
1381 مديريت حوادث غيرمترقبه تخصصی 1 1 1 2
1382 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240 گذراندن 50 واحد
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 15
مجموع کل واحدها 75
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
8 واحد پایه / 31 واحد اصلی / 20 واحد عمومی / 20 واحد تخصصی /