برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی کنترل -ابزار دقیق / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 6062 رياضي مهندسي 3 0 3 0
6063 جبر خطي 2 0 2 0
6064 زبان تخصصي 2 0 2 0
6065 آمار و احتمالات مهندسي 2 0 2 0
6066 محاسبات عددي 2 0 2 0
6067 مدارهاي الكتريكي 2 3 0 3 0
6068 الكترونيك كاربردي 3 0 3 0
6069 آز الكترونيك كاربردي 0 1 0 0
6070 سيستم هاي كنترل خطي 3 0 3 0
6071 آز سيستم هاي كنترل خطي 0 1 0 0
6072 ميكرو كنترلرها 3 0 3 0
6073 آز ميكروكنترلرها 0 1 0 0
6075 كنترل ديجيتال و غير خطي 3 0 3 0
6076 كنترل مدرن 3 0 3 0
6088 سنسورها و مبدلها 3 0 3 0
6089 آز سنسورها و مبدلها 0 1 0 0
6090 عمگرها 3 0 3 0
6091 آز عملگرها 0 1 0 0
6092 ابزار دقيق پيشرفته 3 0 3 0
6093 كنترل ابزار دقيق 3 0 3 0
6094 نگهداري و تشخيص عيب 2 0 2 0
6095 پروژه 3 0 3 0
6096 2 0 2 0
6098 سيستم هاي كنترل هوشمند 2 0 2 0
6099 سيستم هاي كنترل بلادرنگ 2 0 2 0
8447 الكترونيك 3 0 3 0
8452 سيستم كنترل هيدروليكي و پنوماتيكي 3 0 3 0
8458 مدارهاي الكتريكي1 3 0 3 0
8459 مدارهاي منطقي 3 0 3 0
8522 میکروپروسسور 2 0 2 0
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 0
مجموع واحدها 80
مجموع کل واحدها 80
71 واحد / 9 واحد عمومی /