برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی الکترونیک / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3352 اصول مدارهاي ديجتيال 2 0 2 0
3383 تحليل مدارهاي الكترونيكي 3 0 3 0
3389 مدارهاي مخابراتي 3 0 3 0
3434 تحليل مدارهاي الكتريكي 3 0 3 0
6001 رياضي عمومي 3 0 3 0
6002 برنامه سازي رايانه اي 3 0 3 0
6003 محاسبات عددي 2 0 2 0
6004 معادلات ديفرانسيل 3 0 3 0
6005 زبان خارجه 2 0 2 0
6006 سيستمهاي كنترل خطي 3 0 3 0
6007 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي 0 1 0 1
6008 خطوط انتقال مخابراتي 2 0 2 0
6009 الكترونيك صنعتي 3 0 3 0
6010 نرم افزارهاي كاربردي درالكترونيك 0 2 0 2
6011 اصول ميكروكامپيوتر 3 0 3 0
6012 آزمايشگاه اصول ميكروكامپيوتر 0 1 0 1
6013 مدارهاي الكتريكي (2) 3 0 3 0
6014 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 0 1 0 1
6015 مدارهاي الكترونيكي 3 0 3 0
6016 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي 0 1 0 1
6017 مدارهاي مخابراتي 3 0 3 0
6018 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي 0 1 0 1
6019 كنترل كننده هاي صنعتي 3 0 3 0
6020 منابع تغذيه 2 0 2 0
6021 مدارهاي مجتمع خطي 2 0 2 0
6022 آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي 0 1 0 1
6023 مباحث ويژه در الكترونيك 3 0 3 0
6024 شبكه هاي كامپيوتري 2 0 2 0
6025 زبان تخصصي 2 0 2 0
6026 كارآموزي 0 3 0 3
6027 پروژه 0 3 0 3
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 0
9908 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 2 0 2 0
مجموع واحدها 83
مجموع کل واحدها 83
74 واحد / 9 واحد عمومی /