برنامه درسی رشته کاردانی ساخت و تولید -ماشین ابزار / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1927 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0
1928 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 1927
1929 ریاضی عمومی پایه 3 0 3 0
1932 علم مواد اصلی 2 0 2 0
1941 رسم فنی 4 تخصصی 1 1 1 3
1942 فرزکاری 1 تخصصی 1 2 1 6 1941
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) عمومی 2 0 2 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 19
ترم دوم 1930 ریاضی عمومی 2 پایه 2 0 2 0 1931
1931 استاتیک اصلی 3 0 3 0 1933
1935 هیدرولیک و پنوماتیک اصلی 2 0 2 0 1951
1940 کارگاه جوشکاری تخصصی 0 1 0 4
1943 فرزکاری 2 تخصصی 1 2 1 6
1944 سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه اصلی 2 1 2 3 1942
1951 طراحی به کمک کامپیوتر 1 تخصصی 1 1 1 3 1948
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
ترم سوم 1933 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 1229
1934 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2 1927
1936 آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک اصلی 0 1 0 2 1941-1943
1946 طراحی و ساخت قید و بند ها تخصصی 2 1 2 4 1935
1948 برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی اصلی 2 0 2 0
1949 کارگاه ماشینهای کنترل عددی تخصصی 0 1 0 4
1952 طراحی به کمک کامپیوتر 2 تخصصی 1 1 1 3
1955 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0 1942
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9128 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1937 اصول عملیات حرارتی اصلی 2 0 2 0 1932
1938 آزمایشگاه عملیات حرارتی تخصصی 0 1 0 2 1932 1937
1939 زبان فنی اصلی 2 0 2 0 9101
1945 اجزای ماشین (3) تخصصی 2 0 2 0 1933
1947 تکنولوژی و کارگاه قالب سازی تخصصی 2 1 2 4 1941-1943
1950 سنگ زنی تخصصی 1 1 1 4 1941
1954 پروژه ساخت تخصصی 0 2 0 6 1943 1950
1956 کارآموزی تخصصی 0 2 240 0
9126 کار آفرینی عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 19
مجموع کل واحدها 75
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
8 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی /