برنامه درسی رشته / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 6101 رياضي عمومي (2) پایه 3 0 3 0
6103 آمار و احتمالات مهندسي پایه 0 3 3 0
6104 مقاومت مصالح (2) اصلی 2 0 2 0
6111 توانايي ماشين کاري تخصصی 2 1 2 4
6115 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0
6120 تستهاي غيرمخرب و آزمايشگاه تخصصی 1 1 1 2
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 6102 معادلات ديفرانسيل پایه 0 3 3 0 6101
6105 طراحي اجزاء ماشين (2) اصلی 2 0 2 0 6104
6107 سيستمهاي اندازه گيري اصلی 1 1 1 2
6109 جوشکاري و کارگاه اصلی 1 1 1 4
6113 روشهاي توليد مخصوص تخصصی 2 0 2 0
6116 مهندسي صنايع تخصصی 2 0 2 0 6103
6124 ماشين ابزار توليدي تخصصی 1 1 1 4
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم سوم 6108 ديناميک و ارتعاشات تخصصی 2 0 2 0 6102
6112 ايمني و بهداشت اصلی 2 0 2 0
6114 طراحي و توليد به کامپيوتر CAD/CAM تخصصی 2 1 2 4
6117 طراحي قالب تخصصی 1 1 1 4 6104 6114
6118 کنترل کيفيت تخصصی 2 0 2 0 6116
6119 اصول شکل دادن فلزات تخصصی 2 0 2 0 6104
6121 نصب,تعمیرونگهداری ماشینهای ابزار تخصصی 1 1 1 4 6111 6124
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 6106 ترموديناميک و انتقال حرارت اصلی 2 0 2 0 6102
6110 ریخته گری وکارگاه اصلی 1 1 1 4
6122 برنامه ريزي فرآيند تخصصی 2 0 2 0
6123 رباتيک تخصصی 2 0 2 0 6108
6125 کنترل اتوماتيک تخصصی 2 0 2 0 61086103
6126 پروژه تخصصی 0 3 0 459 گذراندن3/4 کل واحد ها
6127 کارآموزي تخصصی 0 3 0 1080
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
مجموع کل واحدها 70
9 واحد پایه / 14 واحد اصلی / 38 واحد تخصصی / 9 واحد عمومی /