برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 6470 معادلات ديفرانسيل پایه 2 0 2 0 ریاضی عمومی
6471 رياضي گسسته پایه 2 0 2 0 ریاضی عمومی
6472 زبان ماشین و اسمبلی اصلی 1 1 1 2
6473 زبان تخصصی نرم افزار تخصصی 3 0 3 0
6474 طراحی الگوریتم ها اصلی 2 1 2 2
6484 مهندسی اینترنت تخصصی 2 1 2 2
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 6468 آمار و احتمالات مهندسي پایه 2 0 2 0 آمار و احتمال (1)
6469 رياضي مهندسي پایه 2 0 2 0 معادلات دیفرانسیل
6475 شيوه ارائه مطالب علمي و فني اصلی 2 0 2 0
6476 برنامه سازي سيستم اصلی 2 1 2 2 زبان ماشین و اسمبلی
6477 مهندسي نرم افزار اصلی 3 0 3 0
6478 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار اصلی 0 1 0 3 مهندسی نرم افزار
6481 هوش مصنوعي تخصصی 2 1 2 2 طراحی الگوریتم ها
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
ترم سوم 6479 معماري کامپيوتر اصلی 2 0 2 0 مدارمنطقی،زبان ماشین و اسمبلی
6480 آزمايشگاه معماري کامپيوتر اصلی 0 1 0 3 معماری کامپیوتر
6483 گرافيک کامپيوتري (1) تخصصی 2 1 2 2
6485 مباحث ويژه تخصصی 2 1 2 2 بعدترم2 - بانظرگروه
6496 ايجاد بانکهاي اطلاعاتي انتخابی 2 1 2 2
6497 طراحي سيستمهاي شي گرا انتخابی 2 1 2 2
9116 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 6482 شبيه سازي کامپيوتري تخصصی 2 1 2 2 مهندسی نرم افزار
6486 پروژه نرم افزار تخصصی 0 3 0 144 بعد دروس اختیاری - بانظرگروه
6487 کارآموزي تخصصی 0 3 0 360 بعد دروس اختیاری - بانظرگروه
6488 سيستم عامل شبکه انتخابی 2 0 2 0
6489 کارگاه سيستم عامل شبکه انتخابی 0 2 0 3 سیستم عامل شبکه
6491 طراحي صفحات وب انتخابی 2 1 2 2 مهندسی اینترنت
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
مجموع کل واحدها 71
دروس اختیاری 6490 نصب و راه اندازي شبکه انتخابی 0 2 0 2 سیستم عامل شبکه
6492 سيستمهاي خبره انتخابی 2 1 2 2 هوش مصنوعی
6493 محيطهاي چند رسانه اي انتخابی 2 1 2 2
6494 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي انتخابی 2 1 2 2 برنامه سازی سیستم،طراحی الگوریتم ها
6495 گرافيک کامپيوتري (2) انتخابی 2 1 2 2 گرافیک کامپیوتری (1)
6498 اصول برنامه نويسي توصيفي انتخابی 2 1 2 2 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
6499 برنامه نويسي همروند انتخابی 2 1 2 2 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
مجموع واحدها 20
8 واحد پایه / 17 واحد اصلی / 24 واحد تخصصی / 9 واحد عمومی / 33 واحد انتخابی /