برنامه درسی رشته کارشناسی علمی - کاربردی معماری / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3309 زبان خارجي 0 2 0 1
3324 کاربردکامپيوتر 1 1 1 1
3325 رياضي عمومي 0 3 0 1
3414 پرسکتيو (هندسه 2) 0 3 0 1
3446 طراحي با دست آزاد 1 3 1 1
3482 تمرين هاي معماري 1 3 1 1
6271 رياضي عمومي (2) پایه 0 3 0 1
6272 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي پایه 2 1 2 1
6273 انسان، طبيعت، معماري پایه 0 2 0 1
6275 مباني نظري معماري اصلی 0 2 0 1
6276 آشنائي با معماري معاصر اصلی 0 2 0 1
6277 عناصر و جزئيات ساختمان (2) اصلی 1 1 1 1
6278 سازه هاي فلزي اصلی 0 2 0 1
6279 سازه هاي بتوني اصلی 0 2 0 1
6280 مديريت و تشکيلات کارگاهي اصلی 1 1 1 1
6281 روشهاي طراحي و توليد صنعتي اصلی 0 2 0 1
6282 آشنائي با معماري اسلامي (2) اصلی 0 2 0 1
6283 تنظيم شرايط محيطي (2) اصلی 0 2 0 1
6284 تاسيسات مکانيکي و الکتريکي اصلی 1 1 1 1
6285 زبان تخصصي تخصصی 0 2 0 1
6286 طراحي معماري (2) تخصصی 3 1 3 1
6287 طراحي معماري (3) تخصصی 3 1 3 1
6288 طراحي معماري (4) تخصصی 3 1 3 1
6289 طراحي معماري (5) تخصصی 3 1 3 1
6290 طراحي نهائي (پروژه) تخصصی 6 0 6 0
6291 آشنايي با مرمت ابنيه تخصصی 1 2 1 1
6292 کارآموزي تخصصی 2 0 2 0
6293 تحليل سازه ها انتخابی 0 2 0 1
6294 معماري جهان اسلام انتخابی 0 2 0 1
6295 فرآيند و روشهاي معماري انتخابی 0 2 0 1
6296 تحليل فضاهاي شهري انتخابی 0 2 0 1
6297 بارگذاري انتخابی 0 2 0 1
6298 جامعه شناسي معماري انتخابی 0 2 0 1
8405 طراحي با دست آزاد 1 1 1 1
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
9818 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري 1 2 1 1
9834 پرسپکتيو 1 1 1 1
9877 رياضي عمومي (1) 0 3 0 1
9878 آشنايي با معماري جهان 0 2 0 1
9879 طراحي معماري (1) 2 2 2 1
9951 تمرين هاي معماري (2) 2 1 2 1
مجموع واحدها 115
مجموع کل واحدها 115
37 واحد / 8 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 29 واحد تخصصی / 12 واحد انتخابی / 9 واحد عمومی /