برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی مکانيک خودرو / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 6326 معادلات ديفرانسيل پایه 3 0 3 0
مجموع واحدها 3
ترم دوم 6327 محاسبات عددي پایه 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
ترم سوم 6328 برنامه نويسي رايانه پایه 1 1 1 2
مجموع واحدها 2
ترم چهارم 6329 آمار و احتمالات پایه 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
ترم پنجم 6330 مقاومت مصالح (2) اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
ترم ششم 6331 ديناميک اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
ترم هفتم 6332 ارتعاشات اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
ترم هشتم 6333 رياضي مهندسي اصلی 3 0 3 0
مجموع واحدها 3
مجموع کل واحدها 18
دروس جبرانی 6334 انتقال حرارت اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
دروس اختیاری 6335 مکانيک سيالات (2) اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6337 ترموديناميک (2) اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6338 طراحي اجزاء ماشين (1) اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6339 اصول طراحي موتورهاي پيستوني تخصصی 3 0 3 0
مجموع واحدها 3
6340 الکترونيک خودرو تخصصی 3 0 3 0
مجموع واحدها 3
6341 کارگاه الکترونيک خودرو تخصصی 0 1 0 3
مجموع واحدها 1
6342 تئوري حرکت خودرو تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6343 کارگاه ماشين ابزار تخصصی 0 1 0 3
مجموع واحدها 1
6344 کارگاه مدلسازي و ريخته گري تخصصی 0 1 0 3
مجموع واحدها 1
6345 کارگاه تراشکاري قطعات خودرو تخصصی 0 1 0 3
مجموع واحدها 1
6346 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در خودرو تخصصی 1 1 1 3
مجموع واحدها 2
6347 کاربرد تکنولوژي پيشرفته در صنعت خودرو و کارگاه تخصصی 2 1 2 3
مجموع واحدها 3
6348 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6349 هيدروليک ماشين آلات سنگين تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6350 ياتاقان و مکانيزم روغنکاري ان تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6351 تکنولوژي سوخت و سوخت رساني گازي و کارگاه تخصصی 1 1 1 3
مجموع واحدها 2
6352 پروژه تخصصی 0 3 0 3
مجموع واحدها 3
6353 کارآموزي تخصصی 0 2 0 144
مجموع واحدها 2
6354 مديريت و اقتصاد صنعتي انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6355 مصالح مهندسي انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6356 سرومکانيزم انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6357 تحقيق و سمينار انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6358 طراحي ماشينهاي دوار انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
6359 اصول طراحي کارخانه انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
8468 رياضي عمومي جبرانی 3 0 3 0
مجموع واحدها 3
8881 استاتيک جبرانی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
8882 ترموديناميک جبرانی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
8883 مکانيک سيالات جبرانی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9116 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 2
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 1
6336 آز مکانیک سیالات تخصصی 1 0 1 2
مجموع واحدها 1
9 واحد پایه / 17 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 12 واحد انتخابی / 9 واحد جبرانی / 9 واحد عمومی /